OSEPA: Ελεύθερο λογισμικό για φορείς δημόσιας διοίκησης

Το έργο OSEPA (Open Source software usage by European Public Administration / (Χρήση Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ) από φορείς Δημόσιας Διοίκησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο) υπάγεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg IVC (ΕΣΠΑ 2007-2013). Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί μια συστηματική επικοινωνία, μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών, αναλύοντας και προωθώντας εμπειρίες σε θέματα ΕΛ/ΛΑΚ.  Το Έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 12 εταίρων οι οποίοι είναι φορείς (Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, Πανεπιστήμια, Δήμοι, Περιφέρεις) χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης. Τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του Έργου την έχει ο συντονιστής του προγράμματος η ΚΕΔΚΕ.  
 

Στόχος της Κοινοπραξίας ΟSEPA
Στόχος του έργου είναι να πυροδοτήσει μια πανευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο πολιτικών για να μπορέσει ο δημόσιος τομέας να αξιοποιήσει τα οφέλη από τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ. Οι φορείς δημόσιας διοίκησης μπορούν να διαδραματίσουν μοναδικό ρόλο ως οι πρωτοπόροι στην υιοθέτησή που θα λειτουργήσουν καταλυτικά για να επιδειχθεί η αξία του ΕΛ/ΛΑΚ και να ενισχυθεί η άρση των νομικών και οργανωτικών εμποδίων και κωλυμάτων.
Με το έργο προωθείται η γνώση και  η ευαισθητοποίηση για τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα στοιχεία κόστους και την αποτελεσματικότητα που προκύπτει από την υιοθέτηση και χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τις δημόσιες διοικήσεις. Η κοινοπραξία παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα στάδια υιοθέτησης ΕΛ/ΛΑΚ, βάσει των εμπειριών των εμπλεκόμενων οργανισμών που προκύπτει από την διαπεριφερειακή συνεργασία.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Extremaduras, περιφέρειας της Ισπανίας όπου 2002, με πολιτική απόφαση, όλοι Δημόσιοι οργανισμοί της περιφέρειας υιοθέτησαν ΕΛ/ΛΑΚ. Το αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής ήταν η εξοικονόμηση 1 δις ετησίως για την περιφέρεια

Ένας χρόνος OSEPA – Επιτεύγματα
- Το Δεκέμβριο του 2010 διοργανώθηκε στο Badajoz (Ισπανία) το 1ο πανευρωπαϊκό συνέδριο του έργου με τίτλο «ΕΛ/ΛΑΚ στην Δημόσια Διοίκηση: για μια πιο αποτελεσματική Ευρώπη». Κατά το συνέδριο, διερευνήθηκε η πολιτική βούληση για την υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ, η οποία κατέληξε σε υπογραφή ενός Μανιφέστου από τους συμμετέχοντες πολιτικούς για την προώθηση ΕΛ/ΛΑΚ. Τα κύρια σημεία του Μανιφέστου είναι:
1. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν έναν πόρο που θα δώσει τη δυνατότητα στους φορείς δημόσιας διοίκησης να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών.
2. Η δέσμευσή μας να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στις χώρες μας για τα πλεονεκτήματα του ΕΛ/ΛΑΚ θα συμβάλλει στην προσέλκυση νέων περιοχών.
3. Η δέσμευσή μας για την καθιέρωση των απαραίτητων μέτρων για την υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ στους φορείς/οργανισμούς που αντιπροσωπεύουμε.
4. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, ενημερώνοντάς τους για τις δυνατότητες βελτίωσης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.
5. Η αύξηση της δημοκρατικής χρήση νέων τεχνολογιών από όλους τους πολίτες, καθώς επιτρέπουν στο κράτος να εκτελεί τις λειτουργίες του με αποτελεσματικότερο τρόπο. Το ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί σημαντικό μέρος αυτού του εκδημοκρατισμού.

- Συλλέχθηκαν δώδεκα καλές πρακτικές χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ από φορείς της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες και θα αποτελέσουν το σώμα του Οδηγού καλών Πρακτικών.
- Διοργανώθηκαν διαπεριφερειακές εκδηλώσεις οι οποίες ενθάρρυναν την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών/εταίρων, καθώς και μεταξύ αρμόδιων στελεχών και κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ.
Επερχόμενες προκλήσεις για το OSEPA

Κατά το δεύτερο έτος υλοποίησης (2011), ενισχύονται οι προκλήσεις που για την κοινοπραξία
- Θα διεξαχθεί πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με την απορρόφηση ΕΛ/ΛΑΚ και τα αποτελέσματά της θα δημοσιοποιηθούν εκτενώς.
- Οι πρώτες εκδόσεις της Έκθεσης Συνιστώμενων Πολιτικών και του Οδηγού Καλών Πρακτικών θα είναι προσβάσιμες από τον δικτυακό τόπο του έργου (www.osepa.eu)