Συνεργασία και απόφαση για κοινές δράσεις των Ψηφιακών Κοινοτήτων των Δήμων της χώρας

Την απόφασή τους για συνεργασία η οποία το επόμενο διάστημα θα λάβει συγκεκριμένη μορφή αποφάσισαν οι Ψηφιακές Κοινότητες των Δήμων της χώρας που έχουν συγκροτηθεί μέχρι σήμερα.

 

Δηλαδή το Διαδημοτικό δίκτυο συνεργασίας Δήμων Κρήτης και νησιών του Αιγαίου, οι Ψηφιακές Κοινότητες Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε και το δίκτυο πόλεων Νοτιοδυτικής Ελλάδας.

 

Ως πρώτο βήμα απεφάσισαν την αποστολή υπομνήματος στο Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ για την προώθηση επτά αιτημάτων.

 

 το πλήρες κείμενο

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ

 

Τα προηγούμενα χρόνια στο τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών οι Δήμοι της χώρας μας σχεδίασαν και ανέπτυξαν υποδομές (Μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών, ασύρματα δίκτυα ), υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών, επιχειρήσεων και ευρύτερου Δημόσιου τομέα ,υπηρεσίες ψηφιακής Δημοκρατίας και δημιούργησαν τεράστιο ψηφιακό απόθεμα πολιτιστικού και ιστορικού υλικού. Στοχεύοντας στην περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ, υλοποίησαν δράσεις εκπαίδευσης του πολιτικού και διοικητικού προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.

 

Οι υποδομές και υπηρεσίες αυτές ,συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας η οποία γίνεται ανταγωνιστικότερη με τις επενδύσεις στην τεχνολογία, στη γνώση και στην καινοτομία.

 

Δημιουργήθηκαν επίσης στο θεματικό πεδίο της πληροφορικής και των επικοινωνιών διαδημοτικές συνεργασίες με στόχο την αξιοποίηση των υποδομών ευρυζωνικότητας, τις κοινές δράσεις ,την διαρκή ανταλλαγή εμπειριών και την στενή συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση αυτών των δράσεων ήταν οι χρηματοδοτήσεις του 3ου ΚΠΣ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας» ,η συμβολή των Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι προωθητικές ενέργειες του Δ.Σ και της Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών της ΚΕΔΚΕ.

 

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση αφού μπορούμε να κάνουμε απολογισμό των δράσεων της προηγούμενης περιόδου και να σχεδιάσουμε τις ψηφιακές δράσεις με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ , λαμβάνοντας υπόψη την επερχόμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Επιθυμία όλων μας είναι η αξιοποίηση και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών.

 

Στα πλαίσια αυτά, τα δίκτυα διαδημοτικών συνεργασιών στον τομέα των νέων τεχνολογιών της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου, της Νοτιοδυτικής Ελλάδας και η εταιρεία Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε έλαβαν την πρωτοβουλία και συναντήθηκαν την 19-1-2010,στο χώρο του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ και επιβεβαίωσαν την κοινή θέληση για συνεργασία, η οποία το επόμενο διάστημα θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένη μορφή.

 

Ως πρώτο κοινό βήμα επιλέξαμε την υποβολή του παρόντος υπομνήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ με το οποίο παρακαλούμε την ανάληψη ενεργού ρόλου στην προώθηση ενεργειών διαβούλευσης με το κράτος για την αξιοποίηση των υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ στους Δήμους.

 

Συγκεκριμένα τα δίκτυά μας προτείνουν τα θέματα :

 

1. Την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να ενεργοποιηθούν όλοι οι Δήμοι της ελληνικής επικράτειας για τη συμμετοχή τους σε διαδημοτικά σχήματα (υπάρχοντα ή νέα) με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρυζωνικών υποδομών όπως επίσης και για να μοιραστούν γνώση και ιδέες, για να ανταλλάξουν εμπειρία, για να αναλύσουν τα κοινά προβλήματα και να αναπτύξουν από κοινού καινοτόμες λύσεις σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

2.Την άμεση έναρξη παραγωγικής λειτουργίας και αξιοποίησης των ΜΑΝ με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με προτεραιότητα την εκπαίδευση και τη Δημόσια Διοίκηση.Ως πρώτο βήμα αξιοποίησης προτείνουμε την σύνδεση όσων σχολικών μονάδων έχουν οπτική ίνα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και την σύνδεση όσων κτιρίων της Δημόσιας διοίκησης έχουν οπτική ίνα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

 

3.Την μέριμνα για επέκταση των Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και των ασύρματων δικτύων ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος, μέσα από συνέργεια με άλλες υποδομές. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί από τις προσκλήσεις του Ε.Π ΚτΠ του 3ου ΚΠΣ με την ένταξή τους στις δράσεις του ΕΣΠΑ.

 

4.Την αξιοποίηση των ασύρματων δικτύων για πρόσβαση στο διαδίκτυο και την κάλυψη ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών.

 

5.Την διασύνδεση των Δημοτικών ΜΑΝ με στόχο τη δημιουργία ενός Εθνικού δικτύου κορμού σε φυσικό επίπεδο.

 

6.Στη μεγάλη παρέμβαση του Υπουργείου Υποδομών ,Δικτύων και Μεταφορών για εγκατάσταση Εθνικής Υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στα επενδυτικά σχήματα της ΚΕΔΚΕ ή των Ψηφιακών κοινοτήτων ΟΤΑ ή και των Δήμων μεμονωμένα στο επίπεδο του ελέγχου και της διαχείρισης της παθητικής υποδομής των δικτύων.

 

7. Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Κράτους και διαδημοτικών πρωτοβουλιών (εναλλακτικά μεταξύ Κράτους και μεγάλων Δήμων της χώρας που θα εκπροσωπούν ευρύτερες γεωγραφικές περιφέρειες) για παροχή Τεχνικής βοήθειας στους Δήμους της Ελληνικής επικράτειας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκτέλεση έργων στα πλαίσια των Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση», αλλά και γενικότερα από την ανάγκη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει ενεργό ρόλο στις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες στις τοπικές κοινωνίες. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, ο εξορθολογισμός των δαπανών (οικονομικών, ενεργειακών, κλπ.) και κυρίως η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.