Πρωτοβουλία της ΚΕΔΚΕ για την αξιοποίηση των Δημοτικών Δικτύων Οπτικών Ινών

Η ΚΕΔΚΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλία συντονισμού για την ολοκλήρωση, παραγωγική λειτουργία και συντήρηση των έργων ευρυζωνικών υποδομών τα οποία υλοποιούνται στους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας αλλά και την επέκταση τους, με τελικό στόχο την δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες από κάθε σπίτι/επιχείρηση της χώρας. Με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών την 10-5-2009 περιγράφει τον σχεδιασμό για την λειτουργική αξιοποίηση των Δημοτικών ΜΑΝ μέσω της δημιουργίας 5 σχημάτων διαδημοτικών συνεργασιών.Δικαιώνεται έτσι η προσπάθεια που ξεκίνησαν τον Ιούνιο 2008 οι Δήμοι της Κρήτης για την δημιουργία στις 27-3-2009 του δικτύου ΙΚΑΡΟΣ από τους Δήμους Κρήτης και νήσων του Αιγαίου. Αναλυτικά η επιστολή του κ.Νικήτα Κακλαμάνη προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ.Ιωάννη Παπαθανασίου είναι η ακόλουθη.

Η ΚΕΔΚΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ισχυρή παρουσία των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, προωθεί τη λειτουργική αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση τους μπορούν να αποδώσουν πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και την τοπική ανάπτυξη και ειδικότερα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης, της υγείας, την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων της περιοχής από τη δημόσια διοίκηση. Αποτελούν, δηλαδή, σημαντικές υποδομές για τις περιφέρειες της χώρας μας.
Για το σκοπό αυτό η ΚΕΔΚΕ έχει αναλάβει, εκτός των άλλων, τον συντονισμό των Δήμων για την ολοκλήρωση, παραγωγική λειτουργία και συντήρηση των έργων ευρυζωνικών υποδομών τα οποία υλοποιούνται στους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας αλλά και την επέκταση τους, με τελικό στόχο την δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες από κάθε σπίτι/επιχείρηση της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση υφίσταται η ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων ανάπτυξης των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN) στους 75 μεγαλύτερους Δήμους της χώρας - εκτός της ευρύτερης περιοχής των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης - τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των προσκλήσεων 93 και-145 του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» του Ε.Π. ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ.
Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε πως κατά την κατασκευή των δικτύων αυτών παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των πληρωμών των Αναδόχων που υλοποιούν τα έργα. Προς την κατεύθυνση αυτή και για την ομαλή συνέχιση της υλοποίησης των MAN των Δήμων, είναι απαραίτητη η άμεση διάθεση των ανάλογων πόρων που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι συμβατικές δεσμεύσεις των Δήμων προς τους αναδόχους. Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι αρκετά έργα έχουν ολοκληρωθεί ή πλησιάζουν προς την ολοκλήρωση τους, απαιτείται να εξασφαλιστεί η συντήρηση τους. Ζητούμε να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη των Δήμων ώστε να αποτραπεί η σταδιακή απαξίωση των υποδομών αυτών λόγω αδυναμίας συντήρησης τους. Επίσης, ενδείκνυται να γίνουν ενέργειες για την παραγωγική λειτουργία των υποδομών, δηλαδή την άμεση αξιοποίηση τους από το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» καθώς και στα Δίκτυα των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (Σχολικό Δίκτυο, ΕΔΕΤ)
Επιπλέον, με βάση τα συμπεράσματα του θεματικού Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ στη Θεσσαλονίκη το 2007, τα πορίσματα άλλων συναφών συναντήσεων (πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο για Broadband Cities στα Τρίκαλα, ομάδα εργασίας του e-business forum κ.α.) και λαμβάνοντας υπόψη τις ερευνητικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στις δεκατρείς (13) διοικητικές περιφέρειες της χώρας αλλά και το σχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη δημιουργία εθνικού δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH) αναμένεται να διαμορφωθεί και να προταθεί από την ΚΕΔΚΕ το βέλτιστο (με κριτήρια τεχνικό-οικονομικά και περιφερειακής ανάπτυξης) επιχειρησιακό μοντέλο για την επέκταση και αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών.
Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία ενδεικτικά 5 Επιχειρηματικών Σχημάτων που στηρίζονται σε διαδημοτικές συνεργασίες, τα οποία προσεγγίζουν γεωγραφικά τις 5 περιφέρειες του ΕΣΠΑ και μέτοχοι των οποίων θα είναι οι Δήμοι και Κοινότητες των Περιφερειών αυτών και τα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της κάθε περιοχής που διαθέτουν εργαστήρια με σχετική εμπειρία. Τα Σχήματα αυτά θα αναλάβουν:
α) τη διαχείριση και την αναγκαία επέκταση των υποδομών αυτών σε πρόσθετα ακάλυπτα- έως σήμερα- σημεία και δημοτικά διαμερίσματα των συμμετεχόντων Δήμων,
β) τη διασύνδεση των δικτύων μεταξύ τους με στόχο τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου κορμού, και
γ) την επέκταση των υποδομών με την παροχή οπτικής ίνας σε κάθε διαμέρισμα/κτίριο (FTTH/B) ή/και την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων στις δύσβατες/ απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μέσω ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών υψηλής εμβέλειας.
Η επιλογή των Σχημάτων αυτών κρίνεται καταρχάς εύλογη, καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα επαρκές μέγεθος για κάθε Σχήμα, ώστε να επιτευχθούν: ικανός αριθμός συνδέσεων, οικονομίες κλίμακας, ειδικό βάρος για διαπραγματεύσεις με παρόχους και υπεργολάβους/κατασκευαστές και διαθεσιμότητα επαρκών εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων (μέσω συνεργασιών με περιφερειακά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα). Έτσι ικανοποιούνται, , οι προϋποθέσεις εκείνες που μπορούν να διασφαλίσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των συγκεκριμένων σχημάτων. Επιπροσθέτως, η επιλογή ενός κατάλληλα αποκεντρωμένου περιφερειακού συστήματος ευρυζωνικών υποδομών μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα την κάλυψη των τοπικών αναγκών και ειδικότερα σε απομακρυσμένες και λιγότερο προσοδοφόρες με κριτήρια αγοράς περιοχές.
Αναφορικά με το ρόλο και τη δομή των Σχημάτων αυτών, αξίζει να σημειωθεί ότι τα αυτά καλούνται να αναλάβουν τον έλεγχο και τη διαχείριση της παθητικής υποδομής των δικτύων (αγωγοί, οπτικές ίνες) με τρόπο που να διασφαλίζεται η «ανοικτή πρόσβαση» στα δίκτυα με κοστοστρεφή τρόπο, σύμφωνα και με την κεντρική κατεύθυνση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Σχήματα αυτά δεν προτίθενται να παίξουν τον ρόλο του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, εξαιτίας τού γεγονότος ότι θα αναλάβουν μόνο τη διαχείριση και τη διάθεση της παθητικής υποδομής των ευρυζωνικών δικτύων, ενώ την επέκταση και συντήρηση τους θα την αναθέσουν σε εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, ενδείκνυται να συγκροτηθούν από ολιγάριθμο, εξειδικευμένο και ικανό στελεχιακό δυναμικό (μηχανικοί, οικονομολόγοι, νομικοί) το οποίο θα επιλεγεί με απόλυτα αξιοκρατικές μεθόδους και διαδικασίες.
Τέλος, αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία των Σχημάτων αυτών αποτελεί η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης τους. Για το σκοπό αυτό η ΚΕΔΚΕ προτίθεται να εκπονήσει πρότυπο επιχειρησιακό σχέδιο για την αξιοποίηση του από κάθε Περιφερειακό Σχήμα έτσι ώστε να κατατεθεί κοινός Φάκελος για τη χρηματοδότηση των Σχημάτων αυτών από το ΕΣΠΑ, από άλλους Δημόσιους Πόρους, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δίνει ο αναπτυξιακός νόμος.
Νικήτας Κακλαμάνης
Πρόεδρος ΚΕΔΚΕ