Νέος κύκλος σεμιναρίων για υπαλλήλους των Δήμων της Κρήτης

Αρχίζει νέος κύκλος σεμιναρίων που απευθύνονται σε υπαλλήλους των ΟΤΑ της Κρήτης.Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα με 5 € την ώρα για τους εκπαιδευόμενους.Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 40 ώρες από τις οποίες μόνο οι δέκα είναι υποχρεωτικές.Η εκπαίδευση θα γίνει μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

KΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

Η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και συγκεκριμένα από το Γ΄ ΚΠΣ επιμορφωτικών δράσεων, διοργανώνει στην Κρήτη σειρά προγραμμάτων τηλεκατάρτισης για εργαζομένους στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Γ’ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για τις Περιφέρειες Αττικής-1, Κρήτης, που θα υλοποιηθούν από την ένωση εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)» και «ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.», με τίτλους:

Α.Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Υφισταμένων Εφαρμογών Πληροφορικής, εγκατεστημένων στους ΟΤΑ, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών “Business Intelligence” (Επιχειρηματική Νοημοσύνη), “Content Management” (Διαχείριση Περιεχομένου) και “Business Process Management / Monitoring” (Διαχείριση / Εποπτεία Επιχειρησιακών Διαδικασιών).

Β.Σχεδιασμός και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων στο εσωτερικό και στην περιφέρεια ενός Δήμου (LANs, Ιntranet, Σύzευξις, Municipal Networks, Ευρυζωνικά Δίκτυα και Υπηρεσίες, τηλεφωνία και σχετικές εφαρμογές

Γ.Επιχειρησιακή Αξιοποίηση σημαντικών έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους ΟΤΑ (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, LGAF, GIS, ευρυζωνικά, διαλειτουργικότητα συστημάτων και εφαρμογών, εφαρμογές διαχείρισης «εσωτερικού» και «εξωτερικού» περιεχομένου

Δ.Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων, στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και στην Επιχειρησιακή Αξιοποίηση σημαντικών έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους ΟΤΑ

Στόχος των προγραμμάτων είναι να εφοδιαστούν οι εργαζόμενοι με σύγχρονες γνώσεις στα πληροφοριακά συστήματα, τα δίκτυα και τις εφαρμογές των Τ.Π.Ε. στους Δήμους.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στην Ευρώπη
Η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Δήμοι στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τους.
Η εξοικονόμηση χρόνου, πόρων και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας
Οι ποιοτικότερες συνθήκες εργασίας και παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στα Προγράμματα αυτά μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους Φορείς της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Κοινότητες, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, επιχειρήσεις ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ΟΤΑ και την ΚΕΔΚΕ) έχοντας τουλάχιστον βασικές γνώσεις πληροφορικής.
Κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιδοτούμενα Προγράμματα κατάρτισης έχει διάρκεια 40 ώρες. Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.
Η μέθοδος κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι μικτή (blended learning) και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
•25% των ωρών κατάρτισης (δηλαδή 10 ώρες) εκπαίδευση «πρόσωπο με πρόσωπο» σε αίθουσα, με δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις που θα γίνουν ως εξής:
Μία εκπαιδευτική συνάντηση στην έναρξη του Προγράμματος, κατά την οποία θα γίνει ενημέρωση των καταρτιζομένων για τους στόχους του προγράμματος, τις διαδικασίες υλοποίησης, το περιεχόμενο του Προγράμματος και τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.
Μία εκπαιδευτική συνάντηση στη λήξη του Προγράμματος, κατά την οποία θα γίνει τεστ αξιολόγησης του εκπαιδευτικού αντικειμένου για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του Προγράμματος που υλοποιήθηκε.
•Το υπόλοιπο 75% των ωρών κατάρτισης (δηλαδή 30 ώρες), θα πραγματοποιηθεί με τηλεκατάρτιση (εκπαίδευση από απόσταση μέσω διαδικτύου).
Κατά τη διάρκεια του μέρους του Προγράμματος το οποίο θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν από οποιοδήποτε χώρο της επιλογής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και για όλες τις ημέρες μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι για τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο μπορούν να επικοινωνούν με την κα Τσιλιγκίρη Ανέζα ή την κα Αλεξανδράκη Πηνελόπη στο τηλ. 2810 258869.
Οι ενδιαφερόμενοι για τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο Ρέθυμνο και τα Χανιά μπορούν να επικο ινωνούν με την κα Βερυκοκίδου Κάλλια στο τηλ. 2810 344793.