Εγκατάσταση Εθνικής Υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών:Η θέση της ΚΕΔΚΕ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικοοικονομικού συμβούλου για το έργο των οπτικών ινών σε 2 εκατ,. νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.Η προσπάθεια ανασχεδιασμού του έργου από τη νέα κυβέρνηση καθιστά ξανά επίκαιρη τη τοποθέτηση της ΚΕΔΚΕ στο σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης.Σύντομα πιστεύεται ότι θα εκδηλωθεί πρωτοβουλία της ΚΕΔΚΕ για την άμεση λειτουργία των Δημοτικών Μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, την επέκτασή τους σε περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος στον αστικό ιστό και της διασύνδεσή τους σε Πανελλήνιο δίκτυο.

Οι θέσεις της ΚΕΔΚΕ για το σχέδιο του ΥΜΕ συνοψίζονται:

1. Τη δυνατότητα συμμετοχής στα επενδυτικά σχήματα της ΚΕΔΚΕ η των Ψηφιακών κοινοτήτων ΟΤΑ η και των Δήμων μεμονωμένα μέσω των κατασκευαστικών εταιριών τους ή κατασκευαστικής εταιρίας που θα ιδρύσουν.

2. Την ξεκάθαρη αναφορά στους όρους της διακήρυξης του έργου ( για κάθε γεωγραφική περιοχή ) για σταθερό και διαρκές ποσοστό αποζημίωσης των Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1% (ένα τοις εκατό ) επί του κύκλου εργασιών των παρόχων που θα χρησιμοποιήσουν το δίκτυο.

3. Οι όροι της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων των Ο.Τ.Α., τους οποίους χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, να είναι γνωστοί και εκ των προτέρων συμφωνημένοι.

4. Η όδευση του έργου να συμπεριλαμβάνει και άλλες ( κυρίως ασύρματες ) τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις δυσκολίες εκσκαφών σε ιδιαίτερα τμήματα της περιοχής του κάθε Ο.Τ.Α. (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, κ.τ.λ. ).

5. Τη δυνατότητα ανάληψης διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου από την ΚΕΔΚΕ σε περίπτωση που οι προσκλήσεις εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος δεν καρποφορήσουν καθόσον η ΚΕΔΚΕ(ως περιγράφεται ανωτέρω) δύναται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου βασιζόμενη σε καλές πρακτικές του εξωτερικού με τις οποίες έχει άριστες σχέσεις(Δήμος Amsterdam-Ολλανδία, LocalRet-Ισπανίας, Stock A.B.- Σουηδίας).

Η συμμετοχή των ΟΤΑ στην ΕΦΟΔΙΑ ,με ισότιμη παρουσία , αποτελεί ‘ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ’ του νέου δικτύου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών οι οποίες θα υποστούν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των νέων υποδομών .

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ

Με θέμα το σχέδιο νόμου για την Εγκατάσταση Εθνικής Υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης του ΥΜΕ

Η από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιων αναγγελθείσα επένδυση για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών για δύο εκατομμύρια νοικοκυριά (65 χιλιάδες χιλιόμετρα) στην Ελλάδα ενδιαφέρει την ΚΕΔΚΕ καθόσον η ανάπτυξη αυτού, στο μεγαλύτερο ποσοστό, αφορά στο αστικό περιβάλλον των πόλεων. Η κατασκευή του δικτύου και των απαραίτητων υποδομών σύνδεσης των χρηστών, συνδέεται άμεσα με την πολεοδομική και χωροταξική λειτουργία των πόλεων, περισσότερο δε με την περιβαλλοντική και αισθητική αποκατάσταση των τομών επί των οδών και των πεζοδρομίων. Η συντήρηση και η αναμενόμενη μελλοντική επέκταση των δικτύων, αφορά τους ΟΤΑ για την ορθολογική διαχείριση των υπαρχόντων υποδομών και την διασύνδεση αυτών με τις νέες.

Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου για την δημιουργία Ειδικού Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΟΔΙΑ) που κατασκευάζει, συντηρεί και διαθέτει την σκοτεινή ίνα(dark fiber) σε όλους τους ενδιαφερόμενους παρόχους, δημιουργεί θετική αίσθηση για μείωση των τιμών στους τελικούς χρήστες και την ταχύτατη εξάπλωση των ευρυζωνικών συνδέσεων. Η συμμετοχή όλων των υφιστάμενων ή και μελλοντικών παρόχων τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών επισυνάπτει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία καθόσον οι εδραιωμένοι πάροχοι (ΟΤΕ, HOL, CYTA, FORTHNET) μπορούν να διαθέσουν – διαπραγματευτούν τα υφιστάμενα ιδιόκτητα δίκτυα τους.

Με την παραπάνω λογική, οι δήμοι της χώρας που διαθέτουν ΜΑΝ και οι περισσότεροι επεκτείνουν αυτά πρέπει να συμμετέχουν ΙΣΟΤΙΜΑ στον ειδικό φορέα διαχείρισης του σκοτεινού δικτύου σκοτεινών οπτικών ινών καθώς :

· Διαθέτουν το έδαφος
· Διαθέτουν κτίρια η οικόπεδα
· Αδειοδοτούν τις εκσκαφές ,ελέγχουν και εγκρίνουν τις άδειες τομών και διέλευσης
· Εκδίδουν τις πολεοδομικές άδειες που πρέπει να εμπεριέχουν την κάθετη και οριζόντια καλωδίωση υποδοχής οπτικών ινών στις νέες κατασκευές.
· Διασυνδέουν με τα ΜΑΝ τις τοπικές Δημόσιες Υπηρεσίες διαχειριζόμενοι τις αιτήσεις των Δημοτών για παροχή υπηρεσιών.
· Λειτουργούν τις Ψηφιακές Κοινότητες (3 έως σήμερα) με τις οποίες αντιμετωπίζ ουν, ως μεγάλες γεωγραφικές κοινότητες, τις ψηφιακές προκλήσεις.
· Προσφέρουν ψηφιακές κοινωνικές υπηρεσίες (κυρίως προνοιακές) που άρουν την κοινωνική απομόνωση σε εδικές ομάδες πληθυσμού.
· Παράγουν και διασπείρουν μέσα από το διαδίκτυο το τοπικό ειδησεογραφικό – ενημερωτικό προϊόν.
· Δημιουργούν και προωθούν εμπορικά τοπικά προϊόντα.
· Προάγουν την κοινωνική συμμετοχή με ψηφιακά εργαλεία.

Με τις ανωτέρω περιγραφόμενες θέσεις, Δήμοι του εξωτερικού, με μακροχρόνια παράδοση στη λειτουργία ψηφιακών δικτύων συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή και λειτουργία ενσύρματων (οπτικές ίνες, VDSL) , ασύρματων (WIFI, WMAX) δικτύων η συνδυασμός και των δυο (μέθοδος που εφαρμόζεται κατά κόρον τα τελευταία έτη).

Τα εταιρικά σχήματα που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες Διεθνώς ,δημιουργούνται με πρωτοβουλίες των Τοπικών Κυβερνήσεων ,είτε με απευθείας συμμετοχή των Δήμων ,είτε με συμμετοχή Δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού (ενεργειακές εταιρίες ,ψηφιακές κοινότητες, κ.α)

Η παραπάνω στρατηγική κατόρθωσε να αμβλύνει την διαρκή διαμάχη μεταξύ των κατασκευαστικών εταιριών και των Δήμων για την ποιότητα της κατασκευής, τα τέλη αποκατάστασης ,τα τέλη διέλευσης και αυτονόητους παράγοντες οι οποίοι καθυστερούν την εγκατάσταση των δικτύων.

Μερικά παραδείγματα παγκόσμιων καλών πρακτικών αποδεικνύουν την συνέργεια της στρατηγικής(συμμετοχή των Δήμων στην επένδυση) καθόσον τα δίκτυα αναπτύσσονται ταχύτατα ,οι Δήμοι συμμετέχον με ίδια ευθύνη στα εταιρικά σχήματα ,τα τέλη διέλευσης είναι διαρκή και εξασφαλισμένα για την απόσβεση της επένδυσης , μα κυρίως η ισότιμη συμμετοχή τους εγγυάται την ελεύθερη προσπελασιμότητα σε αυτά και την εποπτεία του περιεχομένου των πληροφοριών που οι πάροχοι διακινούν .

Δύναται επίσης να δημιουργήσει εξαιρετικά ανταγωνιστικά προϊόντα καθώς το ποσοστό συμμετοχής των Δήμων στην απόδοση της επένδυσης είναι σαφώς κοστοστρεφές και όχι κερδοσκοπικό.

Πρόσφατο παράδειγμα είναι η συμμετοχή του δήμου του Άμστερνταμ σε στρατηγικής σημασίας επενδυτικό φορέα και λειτουργεί ήδη την ευκαιρία για άμεση σύνδεση 40.000 κατοικιών και επιχειρήσεων σε νεόδμητο δίκτυο οπτικών ινών. Το εταιρικό σχήμα ονομάζεται CityNet και συμμετέχουν, εκτός του δήμου (ομόφωνη απόφαση Δ.Σ.), με το 1/3 των μετοχών, δύο ιδιώτες επενδυτές (ING Real Estate, Reggefibre) με το δεύτερο 1/3 και πέντε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων (GNA) το υπόλοιπο. Η ευρωπαϊκή επιτροπή μετά από διαβούλευση περίπου δύο ετών γνωμοδότησε στις 11/12/2007 ότι η ισότιμη συμμετοχή του δήμου στην επένδυση με κέρδη ή ζημίες δεν αποτελεί κρατική παρέμβαση αλλά εμπορική πράξη για την ανάπτυξη του δικτύου που θα προάγει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες. Το σχέδιο περιλαμβάνει –σε πρώτη φάση- την διασύνδεση 37.000 σημείων με προβλεπόμενο κόστος τα 18.000.000Ευρώ και την δημιουργία του σκοτεινού δικτύου οπτικών ινών με δικαιώματα ίσης πρόσβασης ΟΛΩΝ των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο δήμος του Almere στην Ολλανδία (ο πιο συνδεδεμένος ψηφιακά δήμος παγκοσμίως) έχει δημιουργήσει φορέα συνδιαχείρισης δικτύου, κατασκευάζει και συνδέει όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις με οπτική ίνα, επιτρέποντας την ανοικτή, ελεύθερη πρόσβαση (ίσων ευκαιριών) στους παρόχους.

Ο δήμος του Brigham City (Utah, USA) μέσα από την διαδημοτική εταιρία Utopia (δεκαοκτώ όμοροι δήμοι) προσφάτως ανακοίνωσε παρόμοια συμφωνία με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την διασύνδεση των οικιών και των επιχειρήσεων.

Η Αυστραλιανή κυβέρνηση έχει λάβει πρόσφατα απόφαση για την συνεγκατάσταση – συνδιαχείριση σκοτεινού δικτύου οπτικών ινών, με πρώτη πιλοτική εφαρμογή τον δήμο της Τασμάνια και παροχή ΔΩΡΕΑΝ πρόσβασης – χρήσης των πολιτών σε εφαρμογές πρόνοιας όπως το e-health.

Τέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων και πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2008 την παγκόσμια διακήρυξη για την λειτουργία ΑΝΟΙΚΤΩΝ δικτύων με ΙΣΕΣ ευκαιρίες στην πρόσβαση των παρόχων για την παραγωγή ανταγωνισμού και παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους πολίτες. ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, για συμμετοχή σε δημοψηφίσματα, λειτουργία προγραμμάτων υγείας, δικτύωση των πολιτών ,αναζήτηση πιστοποιητικών κ.α..

Άλλα παγκόσμιας διάστασης παραδείγματα για την συμμετοχή δήμων σε δίκτυα ψηφιακής τεχνολογίας (κυρίως οπτικές ίνες) είναι:

1. Pau Broadbandcity (Γαλλία), 100% δημοτικά επιχείρηση, εξαγοράστηκε το 2006 από τον πάροχο Neuf Cegetel.

2. Iliad (Παρίσι, Γαλλία) 2,1 εκατομμύρια συνδέσεις στα περίχωρα του Παρισιού.

3. Δήμος του Oeiras (Λισαβώνα Πορτογαλλία) 60.000 κατοικί ες συνδεδεμένες.

4. Ostlandet (περίχωρα Όσλο, Νορβηγία) ο πάροχος Packetfront με την δημοτική ενεργειακή εταιρία Halslund και 2 εκατομμύρια ανθρώπων συνδεδεμένων στο ανοικτό δίκτυο οπτικών ινών.

5. Κολωνία, Γερμανία, NetCologne AG, 100% δημοτική επιχείρηση.

6. Schwerte, Γερμανία, η εταιρία Ruhrpower με 47% συμμετοχή του δήμου του Schwerte, 23,5% συμμετοχή του δήμου του Dortmund και 23,5% συμμετοχή της RWE. Το υπόλοιπο 6% ανήκει σε τοπικό venture capital.

7. Βιέννη, Αυστρία, με προοπτική διασύνδεσης 1,5 εκατομμυρίων κατοίκων μέσα από την 100% δημοτική επιχείρηση Standwerte Wien.

8. LocalRet, Ισπανία, διαδημοτική επιχείρηση με επενδύσεις σε Βαρκελώνη, Καταλωνία και Asturias.

9. Δανία, 140 από τις 180 δημοτικές ενεργειακές εταιρίες δημιουργούν δίκτυα οπτικών ινών.

10. Stok AB, Στοκχόλμη, Σουηδία, 100% δημοτική επιχείρηση που προσφέρει σκοτεινή ίνα σε 100.000 κατοίκους.

11. Manchester, Μεγ.Βρετανία, δημοτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη σκοτεινού δικτύου στο κέντρο του δήμου και στα υποβαθμισμένα νότια προάστια.

12. Μιλάνο, Ιταλία, ΑΕΜ Spa (100% δημοτική εταιρία) σε συνεργασία με τον πάροχο FastWeb Spa.

13. Devendep (110.000 κάτοικοι), Rotterdam (4.000 συνδέσεις), Almere (250.000 κάτοικοι, Nuenen (30.000 κάτοικίες), Geldrop-Mierto Hillegum (30.000 κάτοικοι) στην Ολλανδία οι δήμοι συμμετέχουν στην δημιουργία και λειτουργία του δικτύου.

14. Ζυρίχη, Ελβετία η δημοτική ενεργειακή εταιρία EWZ ξεκίνησε πιλοτικό σκοτεινό δίκτυο ενσύρματο και ασύρματο (12/03/2007) και τον Μάιο του 2007 η γαλλική εταιρία τηλεπικοινωνιών Orange το νοίκιασε για παροχή υπηρεσιών.

15. Smart Grid, Μάλτα, μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την δημιουργία σκοτεινού δικτύου οπτικών ινών σε όλη τη χώρα (90 εκατομμύρια USD) με σύμβουλο μέτοχο την ΙΒΜ.

Αποτελεί λοιπόν πεποίθηση της τοπικής αυτοδιοίκησης η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων ,με στόχο την προσέγγιση με γρήγορους ρυθμούς στις επιταγές της συνθήκης της Λισσαβόνας για την ψηφιακή Ευρωπαϊκή σύγκλιση.

Οι επενδύσεις των τελευταίων ετών σε έργα ψηφιακής τεχνολογίας από τους Δήμους και διαρκή προγράμματα επιμόρφωσης των αιρετών και των υπαλλήλων αναμένει την κεφαλαιοποίησή της με τις ευρυζωνικές συνδέσεις από πόλη σε πόλη ,σε σπίτια και επιχειρήσεις του αστικού, ημιαστικού και αγροτικού-ορεινού και νησιωτικού χώρου.

Είναι σήμερα επιτακτική η ανάγκη για την ισότιμη συμμετοχή των Δήμων στην σχεδιαζόμενη από το ΥΜE ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών στην Επικράτεια καθόσον:

-Δύνανται να μειώσουν σημαντικά την γραφειοκρατία

-Να διευκολύνον την υλοποίηση του έργου, προγραμματίζοντας παράλληλα έργα και αξιοποιώντας τις υποδομές(ΜΑΝ ,ασύρματα δίκτυα κ.α.)

-Να συμβάλλουν με χρήματα στην επένδυση , αποκομίζοντας ένα μέρος του τελικού οφέλους

-Να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ιδιωτικών κεφαλαίων ακόμη και πολυμετοχικά

-Να εκπροσωπούν τους χρήστες –πολίτες των ψηφιακών υπηρεσιών πιο άμεσα από ότι το κράτος και να κινούνται πιο δυναμικά και ευέλικτα στον τομέα των νέων τεχνολογιών

-Να ενεργοποιήσουν πιο δυναμικά συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο και να παρακολουθούν πιο γρήγορα τις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτό

-Η συμμετοχή των Δήμων, μέσω της ΚΕΔΚΕ, με την δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος θα δημιουργήσει έσοδα στους Δήμους, νέες θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες, συμμετοχή στο περιεχόμενο με προώθηση του τοπικού προϊόντος

-Θα αναλάβει πρωτοβουλία εκτέλεσης του έργου σε περίπτωση άγονης πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Αντιθέτως,ο αποκλεισμός αυτών θα επιφέρει χρονικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου καθόσον:

-οι προβλεπόμενες ,από το σχέδιο νόμου ,διαδικασίες παραμένουν ιδιαίτερα γραφειοκρατικές και τούτο αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για την ανάπτυξη καθόσον συμβάλλουν σημαντικά στο κόστος υλοποίησης και λειτουργίας

-Η συντήρηση των ευρυζωνικών δικτύων είναι ιδιαίτερα απαιτητική προϋπόθεση για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και αναρωτούμεθα εάν ο ΕΦΟΔΙΑ θα αναπτύξει Πανελλαδικές υπηρεσίες συντήρησης όπως για παράδειγμα διαθέτει ο ΟΤΕ. Σας γνωρίζουμε πως οι ΟΤΑ υλοποιούν διαρκώς έργα στον ίδιο χώρο ανάπτυξης των δικτύων είτε παράλληλα με αυτά, δύνανται δε να εγκαθιστούν υποδομές οι οποίες θα εντάσσονται στο υπό κατασκευή δίκτυο (συμπλήρωση του δικτύου) ενώ παράλληλα θα προστατεύον αυτά .

Ολοκληρώνοντας, η δια της παρούσης επιστολής, πρόταση για την ενεργή συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ στην διαδικασία εκτέλεσης του έργου είναι η εγγύηση για την άμεση ολοκλήρωση αυτού με δεδομένη την εμπειρία της νομολογίας και εκτέλεσης παρόμοιων έργων (75 πόλεις έχουν ολοκληρώσει τα ΜΑΝ και επεκτείνουν αυτό), μέσα από ένα ευέλικτο νομοθετικό και ελεγκτικό περιβάλλον το οποίο δύναται να συμμετάσχει ενεργά στην κοινοπρακτική ομάδα με την εκμετάλλευση των υφιστάμενων επιδοτήσεων και άμεση καταβολή κεφαλαίου για την εκτέλεση αυτού, καθόσον η λειτουργία του ΕΦΟΔΙΑ σαν μια καθαρά κρατική υπηρεσία φοβούμεθα ότι θα δημιουργήσει έναν νέο κρατικό ΟΤΕ που αργότερα θα προσπαθούμε να τον ξαναπουλήσουμε.

Παρακαλούμε λοιπόν όπως προβλέψετε:

1. Τη δυνατότητα συμμετοχής στα επενδυτικά σχήματα της ΚΕΔΚΕ η των Ψηφιακών κοινοτήτων ΟΤΑ η και των Δήμων μεμονωμένα μέσω των κατασκευαστικών εταιριών τους ή κατασκευαστικής εταιρίας που θα ιδρύσουν.

2. Την ξεκάθαρη αναφορά στους όρους της διακήρυξης του έργου ( για κάθε γεωγραφική περιοχή ) για σταθερό και διαρκές ποσοστό αποζημίωσης των Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1% (ένα τοις εκατό ) επί του κύκλου εργασιών των παρόχων που θα χρησιμοποιήσουν το δίκτυο.

3. Οι όροι της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων των Ο.Τ.Α., τους οποίους χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, να είναι γνωστοί και εκ των προτέρων συμφωνημένοι.

4. Η όδευση του έργου να συμπεριλαμβάνει και άλλες ( κυρίως ασύρματες ) τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις δυσκολίες εκσκαφών σε ιδιαίτερα τμήματα της περιοχής του κάθε Ο.Τ.Α. (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, κ.τ.λ. ).

5. Τη δυνατότητα ανάληψης διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου από την ΚΕΔΚΕ σε περίπτωση που οι προσκλήσεις εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος δεν καρποφορήσουν καθόσον η ΚΕΔΚΕ(ως περιγράφεται ανωτέρω) δύναται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου βασιζόμενη σε καλές πρακτικές του εξωτερικού με τις οποίες έχει άριστες σχέσεις(Δήμος Amsterdam-Ολλανδία, LocalRet-Ισπανίας, Stock A.B.- Σουηδίας).

Η συμμετοχή των ΟΤΑ στην ΕΦΟΔΙΑ ,με ισότιμη παρουσία , αποτελεί ‘ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ’ του νέου δικτύου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών οι οποίες θα υποστούν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των νέων υποδομών .

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Κ. Ταμήλος