ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Οι δημόσιες διοικήσεις έχουν την αποστολή για την βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο, διαφανή και οικονομικά αποδοτικό. Το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, είναι ένας δημόσιος πόρος βασισμένος σε μη ανταγωνιστικά δικαιώματα χρήσης, το οποίο επιτρέπει την μείωση των φραγμών εισόδου στην ανάπτυξη λογισμικού και προσφέρει στους δημόσιους ενδιαφερόμενους φορείς μια σειρά από οικονομικά αποδοτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία και πόρους, που μπορούν να δώσουν ώθηση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά λογισμικού ως μεγάλης κλίμακας "καταναλωτές" λογισμικού, με εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση λογισμικού στο δημόσιο τομέα, δεν είναι μια ουδέτερη ή τεχνική διαδικασία, αλλά έχει σημαντικό πολιτικό και στρατηγικό χαρακτήρα, με διάφορες επιπτώσεις και πτυχές πολιτικής, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Για να μπορέσει η Δημόσια Διοίκηση να εξυπηρετήσει τον ρόλο της πιο αποτελεσματικά θα πρέπει να αξιοποιήσει τα οφέλη του Ανοικτού Λογισμικού και των ανοικτών προτύπων.

• Άνοιγμα Δημοσίων Δεδομένων: Τα ανοικτά πρότυπα και πλατφόρμες θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και στο Ανοικτό Λογισμικό και σε ιδιόκτητα συστήματα και εφαρμογές. Κατά την επιλογή για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον λογισμικού, ωστόσο, οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να καθορίζουν το ύψος και την έκταση του ανοίγματος που επιτρέπεται με βάση τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του λογισμικού. Οι δυνητικοί κίνδυνοι και τα εμπόδια στην πρόσβαση των δεδομένων, όπως το κλείδωμα δεδομένων, είναι κρίσιμοι παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν. Το Ανοικτό λογισμικό, υποστηρίζοντας εγγενώς ένα ευρύ φάσμα ανοικτών προτύπων και καθώς είναι ιδιαίτερα εξατομικεύσιμο, σχετίζεται με την απαίτηση της διαφάνειας και της προσβασιμότητας.

• Διαφάνεια και Λογοδοσία: Έχει υποστηριχθεί ότι το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση φτάνει στο σημείο να ελέγχει τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι πληροφορίες παράγονται και υφίστανται επεξεργασία. Με αυτή την έννοια, το λογισμικό θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και να υιοθετείται μέσω ανοικτών και διαφανών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και διαδικασιών επιλογής, προκειμένου να προωθήσει την εντιμότητα του ανταγωνισμού, τη δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες και τη λογοδοσία. Η Αρχιτεκτονική του λογισμικού του συστήματος, τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ορατά, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν και να τροποποιηθούν εφόσον απαιτείται, για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των δημόσιων οργανισμών. Το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα παρέχει, εξ ορισμού, την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του, και επόμενα επιτρέπει στους δημόσιους φορείς να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του λογισμικού, γεγονός κεντρικής σημασίας για την προτεραιότητα των δημόσιων φορέων στο άνοιγμα και τη διαφάνεια, δημιουργώντας έτσι μια σοβαρή πρόκληση για τους δημόσιους φορείς και φορείς λήψης αποφάσεων.

• Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και μακροπρόθεσμα οφέλη: Το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, βασισμένο στην ελεύθερη χρήση και διανομή αδειοδότησης, μπορεί να βοηθήσει τις δημόσιες διοικήσεις να μειώσουν σημαντικά το κόστος απόκτησης λογισμικού. Ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρείται ως δωρεάν και η λήψη αποφάσεων για τις δημόσιες δαπάνες πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα συναφή, άμεσα ή έμμεσα κόστη.

• Τοπικός έλεγχος και Ανεξαρτησία: Η Αποφυγή δεδομένων και το κλείδωμα στους προμηθευτές είναι μια κρίσιμη στρατηγική προτεραιότητα για κάθε δημόσιο οργανισμό που σχεδιάζει να αποκτήσει πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές. Το γεγονός ότι το Ανοικτό Λογισμικό δεν βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικούς παρόχους για την ασφάλεια των δεδομένων και ότι δεν δεσμεύεται με συγκεκριμένα προϊόντα λογισμικού και πωλητές, είναι δύο βασικοί παράγοντες για τις εθνικές κυβερνήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν κάποιο επίπεδο ανεξαρτησίας.

Παρακάτω περιγράφουμε κάποιες προτεινόμενες δράσεις και συστάσεις πολιτικής για τους φορείς Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να αξιολογήσουν και να υιοθετήσουν το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται παραπάνω.

Διαφάνεια των δεδομένων και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους
Χρήση Ανοικτών Προτύπων σε "συμμόρφωση ή αιτιολόγηση"
εξομάλυνση των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων στρατηγικές διαλειτουργικότητας
Καθορισμός, παρακολούθηση και υποστήριξη των μηχανισμών διαφάνειας και επαναχρησιμοποίησης
Πολιτικές για την αγορά αδειών, προμήθειες και λογισμικό
Καθορισμός σαφούς πολιτικής χορήγησης αδειών
Ανάπτυξη κοινών πολιτικών χορήγησης των αδειών σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα
Παρακολούθηση προσφορών για τις πρακτικές διακρίσεων λογισμικού
Ενημέρωση πλαισίων και διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων
Μια πολιτική «ισοδύναμης προσέγγισης»: εξισορρόπηση αναγκών και επιλογών
Η απαίτηση για συμμόρφωση με τα πλαίσια της διαλειτουργικότητας στις δημόσιες συμβάσεις
Θέτοντας ως προτεραιότητα την “επαναχρησιμοποίηση αντί ανοικοδόμηση” για τις δημόσιες συμβάσεις
Ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τις προμήθειες για την εκπλήρωση των κοινών προτεραιοτήτων
Υιοθέτηση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, ολοκλήρωση και αειφορία
Ανάπτυξη υιοθέτησης σχεδίων Ανοικτού Λογισμικού ως μέρος των ευρύτερων στρατηγικών τεχνολογίας της πληροφορίας
Η δυνατότητα για ποικιλία σε περιβάλλοντα Ανοικτού Λογισμικού
Προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών σε περιβάλλον Ανοικτού Λογισμικού
Αποσαφήνιση του νομικού και θεσμικού πλαισίου
Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε μικρούς και μεσαίους οργανισμούς
Συμμετοχή του προσωπικού μέσω της εκπαίδευσής του σε ανοικτό λογισμικό και της ενημέρωσής του.
Πέρα από την ανάλυση κόστους: καθορισμός πολιτικής αξιολόγησης του Ανοικτού Λογισμικού
Ολοκλήρωση του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ως όχημα για την περιφερειακή ανάπτυξη
Στήριξη των δημόσιων οργανισμών ως εν δυνάμει παραγωγούς Ανοικτού Λογισμικού
Έρευνα και καινοτομία
Επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη του Ανοικτού Λογισμικού
Αναθεώρησης της στρατηγικής τυποποίησης του λογισμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα λογισμικού και λύσεις
Κατάρτιση και εκπαίδευση
Ολοκλήρωση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα ως μέσω ανάπτυξης δεξιοτήτων ΤΠΕ και την ηλεκτρονική ένταξη
Ολοκλήρωση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στο εκπαιδευτικό σύστημα σε περιφερειακό / εθνικό επίπεδο

Το κείμενο πολιτικής για τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στους δημόσιους φορείς (Open-Source Policy Statement)  συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου OSEPA (www.osepa.eu) Open-Source Policy Statement (ελληνική έκδοση - ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ).

 

Η Αγγλική έκδοση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του έργου, στον σύνδεσμο http://www.osepa.eu/policystatement.html

 

Το OSEPA (www.osepa.eu) είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο διάρκειας 3 χρόνων του INTERREG IVC (www.i4c.eu), που διευθύνεται από 12 εταίρους, από 11 ευρωπαϊκές χώρες. Η ΚΕΔΕ είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου.

Στο έργο συμμετέχει επίσης και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος". Οι υπόλοιποι 10 εταίροι είναι φορείς χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και συγκεκριμένα των Τσεχία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρος, Λετονία, Ρουμανία, και Αγγλία.Κύριος σκοπός του είναι να αποτελέσει το έναυσμα για μια συστηματική συζήτηση μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων σχετικά με το ζήτημα του Ελεύθερου / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, που θα βασίζεται στην ανάλυση και την ανταλλαγή εμπειριών. Το OSEPA προωθεί τη γνώση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, το κόστος και την αποτελεσματικότητα, που προκύπτουν από την υιοθέτηση και χρήση Ελεύθερου / Ανοικτού Λογισμικού από τις δημόσιες διοικήσεις.